AP7540 - Rack PDU, Basic, Zero U, 20A, 208V, (20)C13 & (4)C19